หนังสือแจ้งเวียน 2559

 

นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมการเลือกกรรมการสภา ฯ มีเอกสารแนบ
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร มีเอกสารแนบ
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีเอกสารแนบ
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน มีเอกสารแนบ
คำสั่ง สฝ.ที่ 76 แต่งตั้งหน.งาน มีเอกสารแนบ
คำสั่ง สฝ.ที่ 77 แต่งตั้งผช.หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ และโรงพิมพ์ มีเอกสารแนบ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" มีเอกสารแนบ
ขอขอบคุณบุคลากรที่ช่วยงาน ICDC มีเอกสารแนบ
คำสั่ง สฝ. ที่ 67 ขอให้บุคลากรมาปฏิบัติ มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งการปิดทำการสำนักงานบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน พ.ศ. 2559 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/59 มีเอกสารแนบ
คำสั่ง สฝ. ที่ 53 มอบหมายให้กำกับดูแลการบริหารงาน มีเอกสารแนบ
คำสั่ง สฝ. ที่ 41 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สฝ. มีเอกสารแนบ
ประกาศสฝ.เรื่องการปรับราคาอาหารและอาหารว่างในศูนย์ประชุม มก. มีเอกสารแนบ
นโยบายการจัดการความรู้ มก. มีเอกสารแนบ
คำสั่งมก. แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย มีเอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2559 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced EndNote X7 มีเอกสารแนบ
คำสั่ง มก. ที่ 645 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์กิจกรรม วันครอบครัวพืชสวน ครั้งที่ 1 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 1 เม.ย.59 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 59 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Springer Workshop มีเอกสารแนบ
การจ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่ ข้าราชการ ลู้จ้างประจำ พนังงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนังงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการและข้าราชการบำนาญ
มีเอกสารแนบ
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม มีเอกสารแนบ
อัตราราคาต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2559 จำนวน 1 เล่ม มีเอกสารแนบ
คำสั่งสฝ. แต่งตั้ง ผช.ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์ มีเอกสารแนบ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีเอกสารแนบ
โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ ครั้งที่ 1 /2559 มีเอกสารแนบ
การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา มีเอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีเอกสารแนบ
ขอประชาสัมพันธ์ผังงานนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานของท่านแต่งกายในงานเกษตรแฟร์ มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  มีเอกสารแนบ
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 มีเอกสารแนบ
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ

 

หนังสือเวียน ๒๕๕๘ คลิก