หนังสือแจ้งเวียน 2558

 

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 59 มีเอกสารแนบ
ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสำคัญ ปี59 มก. มีเอกสารแนบ
ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 59 มีเอกสารแนบ
เรียนเชิญทำบุญเลี้ยงพระอาคารพนมสมิตานนท์ มีเอกสารแนบ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีเอกสารแนบ
การเสนอชื่อนิสิตเก่าที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 15" มีเอกสารแนบ
กำหนดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สฝ." วันศูกร์ 4 ธ.ค.58 มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งปิดทำการ สำนักงานประกันคุณภาพ มีเอกสารแนบ
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารเงินองค์กร และการเงินบุคคล" มีเอกสารแนบ
เชิญเข้าร่วมประชม The 31 AUAPP มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2558 มีเอกสารแนบ
ขออนุมัติงดให้บริการรักษาของโรงพยาบาลสัตว์ มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสารวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ" มีเอกสารแนบ
แจ้งย้ายที่ตั่งสำนักงานคณะกรรมกาพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก. (ก.พ.ร.มก.) มีเอกสารแนบ
แนวปฏิบัติในการบริหารด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มีเอกสารแนบ
ขอความเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ฯ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 19 มีเอกสารแนบ
ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบัตรอวยพร มีเอกสารแนบ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีเอกสารแนบ
ขอเรียนเชิญถวายพานพุ่มดอกไม้และเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีเอกสารแนบ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ฯ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีเอกสารแนบ
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง เรืยนฟรีที่ยุโรป มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งเลขหมายโทรศัพท์งาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ 58 มีเอกสารแนบ
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับ 5พ.ย.58 มีเอกสารแนบ
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ" มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งเลขหมายโทรศัพท์งาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ 58 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญข้าราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพรอบที่ 2 มีเอกสารแนบ
แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลืงศพ ศ.ดร.กำพล มีเอกสารแนบ
บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ4 มีเอกสารแนบ
ขั้นตอนการยื่นแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ. มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน มีเอกสารแนบ
แจ้งกำหนดการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมก. มีเอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชการ SPE มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thomson มีเอกสารแนบ
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มีเอกสารแนบ
ขอขอบคุณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558 มีเอกสารแนบ
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเอกสารแนบ
ขอประชุมสัมพันธ์ แผ่นปลิวรายการอาหารเจ มีเอกสารแนบ
รับเชิญเป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2558 มีเอกสารแนบ
ขออนุญาตปิดการบริการของสถานพยาบาล วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 13.00 น. มีเอกสารแนบ
ขอส่งแผนการจราจร โครงการคืนจักรยานสู่ มก. ปี58 มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ มีเอกสารแนบ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ You Pick We Buy ครั้งที่ 9 มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มู่งสู่องค์กรสุขภาพ มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือ งดจอดรถยนต์บริเวณไหล่ทาง มีเอกสารแนบ
กำหนดการงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันที่ 28 กันยายน 2558 มีเอกสารแนบ
คำสั่งมก. แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีเอกสารแนบ
มารดาของวิภา นกแก้วถึงแก่กรรม มีเอกสารแนบ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก มก. มีเอกสารแนบ
ขออนุมัติปิดการให้บริการของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ วันที่ 14 กันยายน 2558 มีเอกสารแนบ
เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรหัสแห่ง 2 มิติ สำหรับการจัดเก็บเนื้อหาสาระภาษาไทย มีเอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศษ มีเอกสารแนบ
คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดบรรยาย สภามก.พบประชาคมบางเขน มีเอกสารแนบ
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพ สฝ. มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง พลังงานสีเขียว มีเอกสารแนบ
ขอสำรวจจำนวนบุตรเข้าเรียน คหกรรม ปีการศึกษา 59 มีเอกสารแนบ
ประกาศมก. เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มีเอกสารแนบ
ขอเชิญรับฟังการชี้แจงกรณีการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกเกษตร มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก มก. มีเอกสารแนบ
การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มีเอกสารแนบ
การจัดพื้นที่จอดรถอาคารวิทยบริการ มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
บิดา น.ส.กรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. ถึงแก่กรรม
เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 22 มิถุนายน 58
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง สภามหาวิทยาลัย มก.พบประชาคม มก.
มีเอกสารแนบ
กำหนดราคาอัตราค่าเล่าเรียน โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
มีเอกสารแนบ
ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 9/58
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
เนื่องด้วยการไฟฟ้านครหลวงบางเขนทำการดับไฟฟ้า ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ 8.00 น - 15.30 น
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
บิดาพนักงานมก.เงินรายได้ถึงแก่กรรม
มีเอกสารแนบ
กำหนดการ QA สัญจร ประจำปี 2557 และทีมวิทยากร
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียน การเตรียมเป็นม.ในกำกับ
มีเอกสารแนบ
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วม เรื่อง การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สถานีวิทยุ มก.
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ประเทศเนปาล
มีเอกสารแนบ
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ"
มีเอกสารแนบ
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมง ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
มีเอกสารแนบ
ขอแจ้งกำหหนดการปิดการจราจรปรับปรุงคูน้ำถนนระพีชาคริก ด้านตะวันตก
มีเอกาสารแนบ
การให้บริการในช่วงของการจัดการสัมมนาของกองกลาง ประจำปี 2558
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/2558
มีเอกาสารแนบ
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเตอร์ จำกัด จะเข้าตรวจเช็คระบบลิฟท์ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
มีเอกสารแนบ
งานมอบหมายงาน วันสืบสานประเพณีสงกรานต์ 58
มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมืองดจอดรถหน้าอาคารวิทยบริการ ในวันที่ 9 เมษายน 2558
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี
มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "THOMSON RETERS WORKSHOP"
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "เลือกกินอย่างไร ในร้านสะดวกซื้อ"
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ฐานข้อมูลทดลองใช้ Academic One File"
มีเอกสารแนบ
เชิญฟังบรรยายเรื่อง "พร้อมเพิ่มโอกาสรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships"
มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคาระห์ "เรื่อง วิธีการสรรหาและแผนงานการสรรหา ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม"
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 72 ปี
มีเอกสรแนบ
กำหนดการวันสถาปนา
มีเอกสารแนบ
การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 58
มีเอกสารแนบ

 

หนังสือเวียน ๒๕๕๗ คลิก