หนังสือแจ้งเวียน 2557

 

แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มก. วันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ 58
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
มีเอกสารแนบ
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีเอกสารแนบ
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าพักในอาคารที่พักบุคลากร
มีเอกสารแนบ
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 57
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มีเอกสารแนบ
การเสนอขอรับทุนวิจัย
มีเอกสารแนบ
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์งาน เกษตร์แฟร์เพื่อมูลนิธิฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
มีเอกสารแนบ
การจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดรศึกษา รุ่นที่ 1 "
มีเอกสารแนบ
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาตร์
มีเอกสารแนบ
การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสอีโบลา
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีฯ ครั้งที่ 17
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ You pick We buy ครั้งที่ 7
มีเอกสารแนบ
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม
มีเอกสารแนบ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง ตำแหน่งพนักงานสถานที่
มีเอกสารแนบ
การใช้ตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมงาน "สัมมนาวิชาการ" ภาควิชาสัตวบาล
มีเอกสารแนบ
ขอประชาสัมพันธ์งาน KU International Food Fairs 2014
มีเอกสารแนบ
การสำรวจจำนวนบุตรข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558
มีเอกสารแนบ
การเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2557
มีเอกสารแนบ
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มก. ประจำปี 2559
มีเอกสารแนบ
ด่วน !!! มารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม ตั้งสวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 57 และณาปนกิจ วันที่ 7 ก.ย.57
มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถบริเวณอาคาร 1 และ บริเวณอาคารวิทยบริการ
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมงาน "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557"
มีเอกสารแนบ
แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพลอยโสภณวนาราม ต.แม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย
มีเอกสารแนบ
การแต่งกายงาน "72 ปี 72 บาท เกษตรศาสตร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ"
มีเอกสารแนบ
ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ได้ประกาศรับสมัคร DAAD Scolarships 2015/2016
มีเอกสารแนบ
ขอประชาสัมพันธ์ของที่ระลึกครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตร
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "การเดินทางสร้างแรงบรรดาลใจกับ สิงห์ วรรณสิงห์"
มีเอกสารแนบ
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2557
มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซค์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
มีเอกสารแนบ
ขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถบริเวณรอบอาคารวิทยบริการ
มีเอกสารแนบ
กำหนดการมาตราการอนุรักษ์พลังงาน
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
มีเอกสารแนบ
การกำหนดการส่งใบสำคัญจ่ายรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2557
มีเอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มีเอกสารแนบ
ขอความอนุเคาระห์ประชาสันพันธ์ และเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สานสัมพันธ์ สุขสันต์ ชาวขจี ครั้งที่ 13"
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "45 ปี ในกระบวนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ"
มีเอกสารแนบ
การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารวิทยบริการ
มีเอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
มีเอกสารแนบ
การขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดประตูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มีเอกสารแนบ
  การประชุมภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มีเอกสารแนบ
  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ มารดา คุณอัญชัญ มหาคงคา
   มีเอกสารแนบ
  ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ มารดา รศ.สมศรี ภัทรธรรม
   มีเอกสารแนบ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
   มีเอกสารแนบ
   การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร แบบออนไลน์ วันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  มีเอกสารแนบ
   ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  มีเอกสารแนบ
   ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๗
  มีเอกสารแนบ
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ " KU-KM MART ครั้งที่ ๒"
  มีเอกสารแนบ
   รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  มีเอกสารแนบ
   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ บิดา คุณรัชนี จารุสันต์
 มีเอกสารแนบ
   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ผศ.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
 มีเอกสารแนบ
   ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ที่คณะวนศาสตร์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
 มีเอกสารแนบ
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมกฎหมายธุรกิจ
 มีเอกสารแนบ
   ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
 มีเอกสารแนบ
   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
 มีเอกสารแนบ
   การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 มีเอกสารแนบ
   ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๗)
  มีเอกสารแนบ
   การประกันสุขภาพกลุ่ม พนกงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
 มีเอกสารแนบ
   ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๑ ปี  
  มีเอกสารแนบ
   ขอความร่วมมือ ทวนสอบ / เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ผ่านระบบออนไลน์
  มีเอกสารแนบ
   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ มารดา นายสุทิน พราทิตย์
  มีเอกสารแนบ
   รับสมัครกรรมการสภาข้าราชการ ตัวแทนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  มีเอกสารแนบ
   ขอขอบคุณ นายปรีดา สามงามยา
  มีเอกสารแนบ

 

หนังสือเวียน ๒๕๕๖ คลิก