ขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลัง
รายการ   " รู้ รัก ภาษาไทย "
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดือน กันยายน ๒๕๕๖

รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
ออกอากาศเฉพาะวันเลาร์ และ อาทิตย์
กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
๑๐
กันยายน ๒๕๕๖
๑๑
กันยายน ๒๕๕๖
๑๒
กันยายน ๒๕๕๖
๑๓
กันยายน ๒๕๕๖
๑๖
กันยายน ๒๕๕๖
๑๗
กันยายน ๒๕๕๖
๑๘
กันยายน ๒๕๕๖
๑๙
กันยายน ๒๕๕๖
๒๐
กันยายน ๒๕๕๖
๒๓
กันยายน ๒๕๕๖
๒๔
กันยายน ๒๕๕๖
๒๕
กันยายน ๒๕๕๖
๒๖
กันยายน ๒๕๕๖
๒๗
กันยายน ๒๕๕๖
๓๐
กันยายน ๒๕๕๖
รายการ " นิยมไทย "
วันที่ออกอากาศ
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๑๔
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๑๕
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๒
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๒
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "ภาษาไทยถิ่น"
วันที่ออกอากาศ
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๑๔
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๑๕
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๒
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๒
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "คนไทย คำไทย"
วันที่ออกอากาศ
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๑๔
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๑๕
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๒
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๒
กันยายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)

 

กันยายน ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕