ขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลัง
รายการ   " รู้ รัก ภาษาไทย "
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
วันที่ออกอากาศ
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖
๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๖
๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๖
รายการ " นิยมไทย "
วันที่ออกอากาศ
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "ภาษาไทยถิ่น"
วันที่ออกอากาศ
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "คนไทย คำไทย"
วันที่ออกอากาศ
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)

 

กันยายน ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕