ขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลัง
รายการ   " รู้ รัก ภาษาไทย "
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
วันที่ออกอากาศ
กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายการ " นิยมไทย "
วันที่ออกอากาศ
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "ภาษาไทยถิ่น"
วันที่ออกอากาศ
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "คนไทย คำไทย"
วันที่ออกอากาศ
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)

 

กันยายน ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕