ขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลัง
รายการ   " รู้ รัก ภาษาไทย "
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
วันที่ออกอากาศ
มิถุนายน ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๖
รายการ " นิยมไทย "
วันที่ออกอากาศ
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "ภาษาไทยถิ่น"
วันที่ออกอากาศ
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "คนไทย คำไทย"
วันที่ออกอากาศ
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)

 

กันยายน ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕