ขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลัง
รายการ   " รู้ รัก ภาษาไทย "
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายการ " เพลินภาษาในอาเซียน "
วันที่ออกอากาศ
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๕
๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖
รายการ " นิยมไทย "
วันที่ออกอากาศ
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "ภาษาไทยถิ่น"
วันที่ออกอากาศ
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
รายการ "คนไทย คำไทย"
วันที่ออกอากาศ
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)
พฤษภาคม ๒๕๕๖ (งดออกอากาศ)

 

กันยายน ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕