ขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลัง
รายการ   " รู้ รัก ภาษาไทย "
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
รายการ " นิยมไทย "
วันที่ออกอากาศ
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
รายการ "ภาษาไทยถิ่น"
วันที่ออกอากาศ
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
รายการ "คนไทย คำไทย"
วันที่ออกอากาศ
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)
ธันวาคม ๒๕๕๕ (งดออกอากาศ)

 

กันยายน ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ตุลาคม ๒๕๕๕