รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓๐ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕