รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๙ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕