รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๘ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕