รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๗ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕