รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๖ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕