รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๓ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕