รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๒ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕