รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๑ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕