รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๐ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕