รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๙ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕