รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๖ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕