รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๕ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕