รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๔ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕