รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๓ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕