รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๒ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕