รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๙ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕