รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๘ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕