รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๗ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕