รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๖ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕