รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕