รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑ พฤ
ศจิกายน ๒๕๕๕