รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๕