รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๕