รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๕