รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๕