รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๕