รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๕