รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๕