รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๕