รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๕๕