รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๕