รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๕