รายการ "คนไทย คำไทย"
ออกอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๕