บุคลากร ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
(ข้อมูล : ณ ตุลาคม ๒๕๕๖)
นายวีระพันธ์ สังขมาลย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ eatves@ku.ac.th
นางกิติมา โพธิ์สุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป eatkmp@ku.ac.th
 
นายชฎายุ ผาเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา zx_evo_VII@hotmail.com
 
นายชุติมันต์ คล้ายอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป eatctm@ku.ac.th
 
นายธนาชัย หอมมะลิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
eattch@ku.ac.th
นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป eattpr@ku.ac.th
นายนิตินัย สังข์เดช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ eatnns@ku.ac.th
8
นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
514
kratiam1@hotmail.com
9
นายปรีดา สามงามยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
505
eatpds@ku.ac.th
10
นายพนม เกิดแสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
512
eatpnk@ku.ac.th
11
น.ส.วิชุตา บุญเกตุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
509
inbox_ohh@hotmail.com
12
นายวิเชียร คดพิมพ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
503
eatvck@ku.ac.th
13
นายสมชาย งามยิ่งยวด อาจารย์
512
eatscn@ku.ac.th
14
นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
517
somsakkerd@yahoo.com
15
นางสาวสุนิสา ดีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
510
eatsnd@ku.ac.th
16
นายสุวิทย์ คำแสง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
511
eatsuk@ku.ac.th
17
นายอเนก นิ่มแย้ม ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
503
eatann@ku.ac.th
18
นายเกษม กาหลง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
514
eatkmk@ku.ac.th
19
นายเฉลิมสิทธิ์ ดีสวัสดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
503
plawan915@hotmail.com
20
นายไพโรจน์ กลิ่นจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
501
eatpak@ku.ac.th
21
ผศ.ไพโรจน์ สังข์เดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
103
eatpas@ku.ac.th
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
22
นายเรวัติ อ่ำทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
038-352807
eatrao@ku.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีาชา