ตารางการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
วันที่
งานโทรทัศน์
งานสื่อดิจิทัล/งานเผยแพร่สื่อ
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานศิลปกรรม
งานผลิตสื่อ
งานธุการ
หมายเหตุ
1
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
2
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
3
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุมผู้บริหารสำนัก
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
4
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
ถ่ายทอดวงจรปิดงานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
ควบคุมเสียง งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ควบคุมดูแล
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
5
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
ถ่ายทอดวงจรปิดงานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
ควบคุมเสียง งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ควบคุมดูแล
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
6
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
ถ่ายทอดวงจรปิดงานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
ควบคุมเสียง งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ควบคุมดูแล
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
7
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
ถ่ายทอดวงจรปิดงานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
ควบคุมเสียง งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ควบคุมดูแล
งานประชุมวิชาการ
อาคารวชิรานุสรณ์ 7.30-17.00 น.
8
คุณวิเชียร ถ่ายวีดิทัศน์ เรื่องการเลี้ยงไผ่ตง จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
งานเกษตรแฟร์ 2557 (เลื่อน)
9
คุณวิเชียร ถ่ายวีดิทัศน์ เรื่องการเลี้ยงไผ่ตง จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี
10
คุณวิเชียร
ประชุมโครงการปัญฉิมนิเทศน์
ณ อาคารระพี สาคริก เวลา 9.30 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุมผู้บริหารสำนัก
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
11
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุม
ศูนย์ประชุม KUC
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
12
13
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่ฯ
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก ม.บรูพา ห้องประชุมชั้น4 เวลา 13.00น.
14
15
16
17
18
คุณ วิชุตา
ประชุมศูนย์ประชุม KUC
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.

ประชุมศูนย์ประชุม KUC
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
กิตมา,ธีรพงษ์
ประชุมศูนย์ประชุม KUC
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุม
ศูนย์ประชุม KUC
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
19
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ อาคารจักรพันธ์ 8.00-17.00
ควบคุมเสียง
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ อาคารจักรพันธ์ 8.00-17.00
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ อาคารจักรพันธ์ 8.00-17.00
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ อาคารจักรพันธ์ 8.00-17.00
ถ่ายทอดวงจรปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ อาคารจักรพันธ์ 8.00-17.00
20
คุณปรีดา,ไพโรจน์,สุวิทย์,เกษม,บุณทริกาชุติมันต,สุนิสา
อบรมการผลิตหนังสือคณะศึกษาศาสตร์
เวลา 8.00-16.30 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุม
คณะกรรมการสำนัก,สถานีวิทยุ ม.ก.
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 -12.00น.
21
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุม
ความร่วมมือการทำงานกันกับสถาบันวิจัย ณ ตึกสถาบันวิจัย เวลา 9.30 -12.00น.
22
23
24
ถ่ายทำวีดิทัศน์ สื่อประกอบการฝึกอบรม โรงแรมเมริฮอต สุขุมวิท เวลา 8.30- 16.30 น.
คุณวิชุตา,บุณฑริกา
ประชุมคณะกรรมการปะกันคณภาพ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 14.00น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุมผู้บริหารสำนัก
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30 น.
25
ถ่ายทำวีดิทัศน์ สื่อประกอบการฝึกอบรม โรงแรมเมริออต สุขุมวิท เวลา 8.30- 16.30 น.
คุณวิชุตา
ประชุมสัมนาเรื่องแนวทางการจัดการความรู้
ห้องประชุมธีระ ตึก50ปี เวลา 8.30-13.00
คุณเฉลิมสิทธิ์
ประชุมสรุปงานเลือกแนวทางวางอนาคต อาคารระพี สาคริก เวลา 13.30 น.
26
27
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดูงาน เวลา 10.00 น.

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน ดูงาน เวลา 10.00 น.

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดูงาน เวลา 10.00 น.
หน.ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ประชุม
คณะจัดทำงบประมาณสำนัก
ณ ห้องประชุม สฝ ชั้น4 เวลา 9.30
คุณเกษม
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้องประชุม กำพล ตึก 50ปี เวลา 10.00-13.00 น.
28

 

มีนาคม

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม