สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ๑. ส่งเสริมการผลิตและการบริการสื่อ
  ๑.๑ โครงการผลิตสื่อ
  ๑.๒ โครงการบริการสื่อ
  ๒. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
๒.๑ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิต
๒.๒โครงการยุทธศาสตร์ มก. (งบอุดหนุน)