สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   ๑. ภารกิจด้านการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
๑.๑ ผลิตสื่อวิดีทัศน์
๑.๒ ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง และเผยแพร่วิชาการด้วยสื่อเสียง
๑.๓ ผลิตสื่อกราฟิก
๑.๔ ผลิตสื่อดิจิตัล
   ๒. ภารกิจในการให้บริการวิชาการด้านสื่อและการถ่ายทอดความรู้ด้วยสื่อ
๒.๑ สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการผลิตและการใช้สื่อ
๒.๒ สนับสนุนสื่อต่างๆ ในการการฝึกอบรม - สัมมนา ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
๒.๓ ให้ความร่วมมือในการผลิตและบริการสื่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๔ ให้บริการฝึกงานนิสิต - นักศึกษา ด้านสื่อการศึกษาและส่งเสริมเผยแพร่ จากสถาบันต่างๆ
๒.๕ จัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อที่ผลิต ในงานต่างๆ
   ๓. ภารกิจในการสนับสนุนการผลิต การบริการและการเผยแพร่สื่อ ในกิจการของมหาวิทยาลัย
๓.๑ สนับสนุนการจัดงาน "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"
๓.๒ สนับสนุนการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ )"
๓.๓ สนับสนุนการจัดงาน "เกษตรแฟร์ เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์"
  ๓.๔ ครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
  ๓.๕ งานเกษตรแฟร์
  ๓.๖ งานวันสถาปนา มก.
  ๓.๗ งานประชุมวิชาการ
  ๓.๘ โครงการส่งเสริมความสามารถภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์ แคมป์)
  ๓.๙ จัดรายการโทรทัศน์ครบรอบ มก.
  ๓.๑๐ งานกาชาด ประจำปี
  ๓.๑๑ ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.
  ๓.๑๒ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิยุคใหม่
  ๓.๑๓ วันปลูกต้นไม้
  ๓.๑๔ พิธิพระราชทานปริญญาบัตร
  ๓.๑๕ งานนนทรีสีทอง
  ๓.๑๖ โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต
  ๓.๑๗ โครงการขอบคุณบุคลากร มก.