โครงการสนับสนุนส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ