กลับสู่สถานีวิทยุ ม.ก. 

รับฟังรายการย้อนหลังของ สถานีวิทยุ ม.ก.

เลือกรายการที่ท่านจะรับฟังทางด้านล่างครับ

รายการของ
สถานีวิทยุ ม.ก.

รายการของ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม