รายการ "คุยกับอธิการบดี มก. คนที่ ๑๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


รับฟังรายการย้อนหลัง
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗คุณถวิล สุวรรณมณี ร่วมสนทนากับ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๓

และคุณสุกิติ พรหมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"การแก้ไขปัญหาราคาของผลผลิตสินค้าการเกษตร"