สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ชุด พระราชดำรัส พระราชดำริ เพื่อความสุขของปวงประชา
รับฟังรายการย้อนหลัง
พ.ศ.๒๕๕๗
กรกฎาคม
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๓๐ ตอนที่ ๑ 
วันที่ ๓๐ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๘ ตอนที่ ๑
วันที่ ๓๑ ตอนที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๓๐ ตอนที่ ๒ 
วันที่ ๓๐ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๘ ตอนที่ ๒
วันที่ ๓๑ ตอนที่ ๒
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๙ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๙ เมษายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๓๐ ตอนที่ ๑
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๙ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๙ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๓๐ ตอนที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๘ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๘ เมษายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๖ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๙ ตอนที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๘ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๘ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๖ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๙ ตอนที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๗ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๘ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๕ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๘ ตอนที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๘มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๕ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๘ ตอนที่ ๒
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๖ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๗ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๔ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๖ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๗ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๔ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๗ ตอนที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๕ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๕ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๔ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๓ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๓ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๑ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๔ ตอนที่ ๑
วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๓ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๓ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๑ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๔ ตอนที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๒ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๒ เมษายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๐ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๓ ตอนที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๒ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๒ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๐ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๓ ตอนที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๑ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๑ เมษายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๙ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๒ ตอนที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๑ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๑ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๙ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๒ ตอนที่ ๒
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๐ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๑ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๘ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๑ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๐ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๑มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๑ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๙ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๐ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒๐ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๙ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๐ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒๐ ตอนที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑๘ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๙ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๙ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๖ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๖ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๗ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๔ ิ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๗ ตอนที่ ๑
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๖ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๖ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๔ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๗ ตอนที่ ๒
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑๕ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๕ เมษายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑๓ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๖ ตอนที่ ๑
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๕ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๕ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๓ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๖ ตอนที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๔ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๔ เมษายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๒ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๕ ตอนที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๔ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๔ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๒ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๕ ตอนที่ ๒
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๓ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑๔ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๑ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๔ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๓ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๔ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๑ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๔ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๒ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๓ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๐ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๓ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๒ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๓ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๐ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๓ ตอนที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑๑ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดประจำสัปดาห
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๑ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๙ ตอนที่ ๑
วันที่ ๙ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑๐ ตอนที่ ๑
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตอนที่ ๒ วันที่ ๙ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๙ ตอนที่ ๒
วันที่ ๙ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑๐ ตอนที่ ๒
วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๘ ตอนที่ ๑
วันที่ ๘ เมษายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๖ ตอนที่ ๑
วันที่ ๙ ตอนที่ ๑
วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๘ ตอนที่ ๒
วันที่ ๘ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๖ ตอนที่ ๒
วันที่ ๙ ตอนที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๗ เมษายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๕ ตอนที่ ๑
วันที่ ๘ ตอนที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๗ เมษายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๕ ตอนที่ ๒
วันที่ ๘ ตอนที่ ๒
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๖ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๖ ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๗ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๔ ตอนที่ ๑
วันที่ ๗ ตอนที่ ๑
วันที่ ๖ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๖ ตอนที่ ๒
วันที่ ๗ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๔ ตอนที่ ๒
วันที่ ๗ ตอนที่ ๒
วันที่ ๕ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๕ ตอนที่ ๑
วันที่ ๖ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันที่ ๓ ตอนที่ ๑
วันที่ ๖ ตอนที่ ๑
วันที่ ๕ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๕ ตอนที่ ๒
วันที่ ๖ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๓ ตอนที่ ๒
วันที่ ๖ ตอนที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ตอนที่ ๑ วันที่ ๔ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๔ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๕ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ตอนที่ ๒ วันที่ ๔ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๔ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ตอนที่ ๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ตอนที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ตอนที่ ๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๓ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๔ มีนาคม ตอนที่ ๒
วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ตอนที่ ๑ วันที่ ๒ มิถุนายน ตอนที่ ๑
วันที่ ๒ ตอนที่ ๑
วันที่ ๒ เมษายน ตอนที่ ๑ วันที่ ๓ มีนาคม ตอนที่ ๑  
วันที่ ๘ ตอนที่ ๑
วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ตอนที่ ๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ตอนที่ ๒
วันที่ ๒ ตอนที่ ๒
วันที่ ๒ เมษายน ตอนที่ ๒ วันที่ ๓ มีนาคม ตอนที่ ๒  
วันที่ ๘ ตอนที่ ๒
วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันที่ ๑ ตอนที่ ๑
วันที่ ๑ เมษายน ตอนที่ ๑
วันหยุดประจำสัปดาห์
 
วันที่ ๗ ตอนที่ ๑
วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ตอนที่ ๒
วันที่ ๑ ตอนที่ ๒
วันที่ ๑ เมษายน ตอนที่ ๒  
วันที่ ๗ ตอนที่ ๒
       
วันที่ ๖ ตอนที่ ๑
       
วันที่ ๖ ตอนที่ ๒